Jackson Pollock    
  Four Opposites, 1953
72 1/2 x 51 3/8 inches